Услови на купување

Со купување на било кој продукт од сајтот Вие се согласувате со Условите на употреба, вклучувајќи ги и Условите на купување.

(А) Општо

Описот на продуктите на One Stop Shop се дадени од страна на Добавувачите или друга трета страна која е засегната. One Stop Shop не ги истражува или гарантира за Добавувачите, и согласно One Stop Shop не е одговорен за давањето на услугата или замерки во однос на квалитетот поврзани со описот на продиуктот. Цената на продуктот може да се промени во било кое време без претходно известување од страна на One Stop Shop.

One Stop Shop може во своја дискреција да го провери идентитетот на одреден купувач. One Stop Shop може исто така да да одбие процесирање на купување или да откаже направено купување, ако е тоа разумно неопходно, во согласност со важечките закони или со цел да одговори на погрешна интерпретација, измама или потенцијално кршење на законите или Условите на употреба. Рефундирања на средства за откажани трансакции може да бидат направени каде што е потребно.

Ако одредена нарачка стане недостапна за реазлизација, One Stop Shop ќе ја откаже и ќе ве извести по е-маил.

One Stop Shop го задржува правото да не ги процесира или откаже купувањата ако цената која била дадена под производот е грешна. Ако ова се случи One Stop Shop ќе ве информира преку е-маил. Дополнително One Stop Shop го задржува правото да ја промени продажната цена на продуктите вo било кое време.